TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cấu trúc vốn tối ưu trong kinh doanh. Giải pháp huy động vốn theo cấu trúc được chọn. Quản lý và sử dụng vốn bằng con số và công cụ tài chính